Przejdź do treści głównej

Obsługa serwisowa dwunastu pojazdów asenizacyjnych z zabudową do czyszczenia kanalizacji - umowa ramowa

Data opublikowania: 28.08.2017
Rodzaj zamówienia usługi (CPV: 71351910-5)
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Wartość – poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy P.Z.P. tak
Przedmiot zamówienia Obsługa serwisowa dwunastu pojazdów asenizacyjnych z zabudową do czyszczenia kanalizacji – umowa ramowa. UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
Termin związania ofertą 60 dni
Miejsce realizacji zamówienia Wrocław
Wadium 6 000,00 zł
Odbiór specyfikacji w: do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego:SIWZ, Formularz oferty,oświadczenie podatkowe, Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.09.2017, aktualny OBOWIĄZUJĄCY załącznik nr 1 do SIWZ
Cena specyfikacji 0,00 zł
Sprawy organizacyjne Marcin Kozłowski, e-mail: marcin.kozlowski@mpwik.wroc.pl
Miejsce składania ofert Kancelaria MPWiK S.A.
Termin składania ofert 2017-09-13, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert 2017-09-13, godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego – budynek COK
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków A)  Posiadanie kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

B)  Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej pięć usług polegających na naprawie zabudowy samochodów asenizacyjnych czyszczących hydrodynamicznie sieć kanalizacyjną oraz deszczową w tym układu próżniowego oraz wysokiego ciśnienia.

C)  Dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

D)  Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Cena (suma cen jednostkowych) – 50% Cena (roboczogodzina) – 50%
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert równoważnych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Zawarcie umowy ramowej Tak
Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz