Przejdź do treści głównej

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przebudowie sieci wodociągowej w ul. Warciańskiej i Noteckiej

Data dodania: 27-05-2019

  1. Zamawiający: pełna nazwa zamawiającego:
    MPWiK S.A. REGON: 930155369 kod, miejscowość, województwo, powiat: 50 – 421 Wrocław, woj. dolnośląskie, ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Na Grobli 14/16, internet: www.mpwik.wroc.pl numer telefonu: (71) 34 09 500, faks: (71) 372 37 20
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  przebudowie sieci wodociągowej w ul. Warciańskiej i Noteckiej”

Na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia jw. (Postępowanie) zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4).

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jako najkorzystniejszą ofertę wśród ofert niepodlegających odrzuceniu oceniona została oferta firmy INSTAL-LECH Sp. z o.o. z ceną 4 790 850,00 zł brutto. Cena oferty INSTAL-LECH Sp. z o.o. przekracza kwotę 3 327 150,00 zł brutto, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie informuję, że oferta firmy AG SYSTEM Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie Art. 90 ust. 3 Ustawy ponieważ dokonana ocena złożonych wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca AG SYSTEM Sp. z o.o. w dniu 17.05.2019 r. złożył wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia. W wyjaśnieniach wykonawca poinformował Zamawiającego, że w ofercie zostały uwzględnione błędne ilości dotyczące rozbiórki i odbudowy nawierzchni przedmiotowego postępowania oraz, że miało to istotny wpływ na obniżenie ceny oferty o ok. 1 000 000,00 zł brutto. To oznacza, że cena oferty jest nieadekwatna do rynkowej wartości przedmiotu zamówienia.

 

Ponadto informuję, że oferta firmy Pebud Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie Art. 89 ust. 1 pkt 1) ponieważ jest niezgodna z Ustawą. Oferta firmy Pebud Sp. z o.o. nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tylko profilem zaufanym, co jest niezgodne z pkt 11.2. SIWZ i Ustawą.

Zgodnie z pkt 11.2. SIWZ oferta powinna być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, w szczególności w formacie danych .pdf, .doc lub .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji obsługi Platformy Zakupowej dla wykonawcy, stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ.

Zgodnie z Art. 10a ust. 5 Ustawy oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Print Friendly, PDF & Email
Zamknij
UWAGA AWARIA

Planowana data przywrócenia dostawy wody:
Zamknij

Brak wydarzeń w tym dniu

Zwiń
Proszę wpisać poprawny adres e-mail Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana dla dalszego procesu
Dziękujemy

Brak wydarzeń

STRONA, NA KTÓRĄ CHCESZ PRZEJŚĆ,
BĘDZIE WYŚWIETLANA
W STANDARDOWYM WIDOKU.

Wróć

lub

Przejdź dalej

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Zobacz politykę prywatności.

Za chwilę usuniesz pliki cookies w serwisie MPWiK. Aby zmiany zostały wprowadzone, musimy odświeżyć stronę.
Zgadzasz się?

Telefon Koperta Email
Formularz aktualizacji danych dla klientów MPWiK
Uzupełnij formularz